Porto

Z-MOVE ERP (Enterprise Resource Planning)

โปรแกรมบริหารจัดการ วางแผน ทางด้านบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยบริหารจัดการธุรกิจ และวางแผนทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมในส่วนของการบริหารงาน ระบบบัญชี ระบบการบริหารงานสินค้าคงคลัง ระบบบริหารงานจัดซื้อ ระบบงานขาย ระบบ CRM ระบบบริหารงานบริการ ระบบบริหารงานการผลิต ระบบบริหารโครงการ