Z-MOVE GPS Software

คุณสมบัติของระบบ S-TRAK ANYWHERE ใช้เทคโนโลยี GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) เป็นหลัก มีความเที่ยงตรงสูง บันทึกข้อมูลได้เองอัตโนมัติ การถ่ายโอนข้อมูลสะดวกรวดเร็ว โดยสามารถถอดเครื่องบันทึก จากรถมาถ่ายโอนข้อมูลได้ทันที ที่รถกลับมาถึง หรือสามารถใช้อุปกรณ์ REDEYE สำหรับถ่ายโอนข้อมูลได้เองอัตโนมัติ โดยมีเสียงสัญญาณบอกพนักงานขับรถเมื่อรถเคลื่อนที่เข้ามาในระยะที่สามารถถ่ายข้อมูลได้ และสัญญาณไล่รถหลังจากที่การถ่ายข้อมูลสิ้นสุดลง นอกจากนี้ การถ่ายข้อมูลยังสามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาในการถ่ายข้อมูลได้

Porto

ความสามารถของระบบ

  • สามารถตรวจสอบตำแหน่ง วัน เวลา การหยุดหรือจอดรถ ตลอดการเดินทาง
  • สามารถบอกเส้นทางการเดินทาง บนแผนที่
  • สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลง (เพิ่มหรือลด) ระดับน้ำมันในถังน้ำมันเชื้อเพลิงรถ ตลอดการเดินทาง
  • ทราบค่าเฉลี่ยอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน
  • มีกราฟแสดงการใช้ความเร็วของรถ ตลอดการเดินทาง
  • มีกราฟแสดงการเดินทาง แสดงตามเวลาและสถานที่
  • มีกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลง(เพิ่ม/ลด) ระดับน้ำมันในถังตลอดการเดินทาง
  • มีเสียงเตือนเมื่อขับเกินความเร็วที่กำหนด (ตามค่าจำกัดความเร็วที่ผู้ใช้กำหนดเอง)
  • สามารถกำหนดค่าต่าง ๆ ได้โดยผู้ใช้งาน
  • ฯลฯ