Porto

Z-MOVE Hotel Logistics System

เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารด้านการบริหารการรับเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่จะใช้ในโรงแรม รวมถึงบริหารการจัดเก็บและเบิกจ่ายอาหารเครื่องดื่มที่จำหน่ายภายในโรงแรม โดยมีรายละเอียด ฟังก์ชั่นหลัก ดังนี้ คือ

  • Supply Stock System คือ ฟังก์ชั่นในการจัดเก็บและเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง
  • Foods Beverage Stock System คือฟังก์ชั่นในการจัดเก็บและเบิกจ่ายอาหารและเครื่องดื่มไปให้ในแต่ละห้อง และมีการบริหารตัดเบิก ในกรณีที่ลูกค้ามาใช้บริการบริโภคไปในแต่ละครั้ง