Porto

Z-MOVE Loading System

ระบบการจัดการและวางแผนการ Load สินค้าขึ้นรถหรือตู้ Container โดยระบบจะช่วยในการตัดสินใจ การจัดการวางแผน และ การจัดคิวสินค้าจาก DN/DO/Manifest เพื่อจัดการระบบขนส่ง ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยสามารถคำนวณการจัดวางสินค้า การยกเลิก การเปลี่ยนแปลงการจัดวาง การจัดการระบบคำนวณการ Load Weight / Load Hight SIMILAN Loading System และ Load Dep.ได้ รวมทั้งสามารถออกรายงานให้กับลูกค้า หรือ เชื่อมระบบงาน Oder ต่างๆ เข่าสู่ระบบโดยอัติโนมัติ ไม่เป็นการเสียเวลาในการ Key เข้าระบบ Loading ใหม่