Z-MOVE MRP (Material Resource Planning)

ระบบการจัดการงานทางด้านการวางแผนวัตถุดิบ ด้านการผลิต เป็นระบบที่ช่วยในการวางแผนทางด้านการผลิต การจัดการวัตถุดิบและเครื่องจักร ซึ่งจะส่งเสริมให้ บริษัทของลูกค้า ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต(Manufacturer) สามารถบริหารการใช้ทรัพยากร เพื่อการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดย นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถคำนวณ ราคาต้นทุน ในการผลิตที่ แท้จริงได้อีกด้วย

Porto

รายละเอียดระบบวางแผนวัตถุดิบ ด้านการผลิต (MRP)

ระบบ MRP สามารถ ทำงานแยกอิสระ หรือเชื่อมโยง กับระบบอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบจัดการคลังสินค้า (Similan WMS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมในหลายประเภท ทั้งแบบการผลิตตามสั่ง (Make to Order) และแบบการผลิตเพื่อเก็บเข้าคลัง (Make to Stock) , แบบ Discrete , Repetitive, Assembly, Batch และ Job Shop