Porto

Z-MOVE PES (Post Express System)

 • ระบบการรับ-ส่งสินค้าฝากส่ง
 • ระบบการจัดสินค้าเพื่อส่งด่วน
 • ระบบการบันทึกภาพสินค้ารับและส่ง
 • ระบบ Mobile/ Android/ Barcode สินค้า
 • ระบบการคำนวณ Load สินค้า
 • ระบบการคำนวณค่าพัสดุสินค้า + น้ำหนัก และ Dimension
 • ระบบการส่งมอบสินค้า Door to Door
 • ระบบ Interface กับ Software อื่นๆ อาทิ GPS Software
 • ระบบการเรียกดูสถานะผ่าน Mobile / Website
 • ระบบ Express Mail Alert
 • ระบบรายงาน